Thành Đông Tươi Sáng được thành lập ngày 06/08/2021 với sứ mệnh và tầm nhìn “Tinh Tế Tạo Khoẻ Vui”. Mục tiêu là kết nối và phát triển vì giá trị nhân văn hóa tốt đẹp, Khỏe Vui Hạnh phúc (KVH) cho tất cả mọi người. Thành Đông Tươi Sáng có nhiều thành viên và ba thành viên tham gia sáng lập do từ nhiều nhân duyên tốt đẹp được ươm mầm từ lâu lâu. Quỹ Thành Đông Tươi Sáng Foundation là do các thành viên kiến tạo và được sự trợ giúp lớn lao từ tất cả; hoạt động phi lợi nhuận, hợp lý, hợp tình, hợp pháp, hợp qui, hợp cạ; tự nguyện, tự tạo, tự quản; công khai, minh bạch, tiết kiệm, chuẩn chỉ và phát triển; ưu tiên giúp ích trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa và nghệ thuật, y học và thể thao, từ thiện và khẩn cấp vì khỏe vui hạnh phúc cho tất cả mọi người.

Có nguyên tắc hoạt động là: Thiểu phục đa và lan tỏa từ trong ra những điều tốt đẹp; Sáng tạo, đổi mới và khát vọng tinh tế vươn lên mạnh mẽ; Phản biện mãnh ác liệt để tiến bộ hơn; Hợp lý, hợp tình, hợp pháp, hợp qui và hợp cạ; Công khai, Công bằng, Minh bạch, Tiết kiệm, Kết nối và tự nguyện góp Tâm Trí Lực; Tỏa thơm ngát hương quê hương, đất nước vì Khỏe Vui Hạnh phúc của tất cả.