Trên cơ sở các nguyên tắc hoạt động: thiểu phục đa và lan tỏa từ trong ra; Sáng tạo, đổi mới và khát vọng tinh tế vươn lên mạnh mẽ; Phản biện mãnh ác liệt để tiến bộ hơn; Hợp lý, hợp tình, hợp pháp, hợp qui và hợp cạ; Công khai, Công bằng, Minh bạch, Tiết kiệm, Kết nối và tự nguyện góp Tâm Trí Lực; Tỏa thơm ngát hương quê hương, đất nước vì Khỏe Vui Hạnh phúc của tất cả thì có tổ chức và Cơ cấu có các ban sau: Đối ngoại và Kết nối, Khoa học và Đào tạo; Kế hoạch và Tài chính, Kiểm soát và Thẩm định; Nội qui và Tổ chức, Truyền thông và Phát triển.