Ý nghĩa một bức tranh!

TĐTS – Ngày 18/02/2023, một bức tranh đẹp có nhiều điều kiện để trở thành và ở đó luôn chứa những góc nhìn triết lý tốt đẹp về cuộc sống, con người…

 

Tác giả: L. Minh Ng., Bát Yêu Medical Scientific Club.