Phê chuẩn chủ trương “Dự án Tác phẩm Tinh Tế Ambulance Tốt Đẹp”!

TĐTS – Tại Thăng Long & Thành Đông, ngày 1-13/4/2023, Ban lãnh đạo Sáng lập Quỹ Thành Đông Tươi Sáng đã họp, thảo luận, công khai và Ngũ hợp đi đến thống nhất chủ trương phê chuẩn “Dự án Tác phẩm Tinh Tế Ambulance Tốt Đẹp”, với mong muốn sự Tinh Tế Tạo Khoẻ Vui cho tất cả mọi người theo đúng sứ mệnh và tầm nhìn của Quỹ. Đã biểu quyết thông qua việc kêu gọi các Hương nhân, Đối tác và người thân yêu thương góp Tâm Trí Lực cho dự án. Dự thảo dự án phải đảm bảo có được nhân sự có tinh thần Ngũ nhiệt, hoạt động theo Nguyên tắc Ngũ Hợp, Thiểu phục đa và Lan toả từ trong ra những điều tốt đẹp. Chốt, 10% lợi nhuận nếu có thu được từ Dự án sẽ chuyển vào Quỹ Thành Đông Tươi Sáng để thêm nguồn lực nội tại tiếp tục thúc đẩy các ý tưởng, hành động và kế hoạch có ý nghĩa Nhân Văn Hoá tốt đẹp, Khoẻ Vui Hạnh phúc cho tất cả mọi người. Chốt biểu quyết 66,666% thống nhất thông qua chủ trương trên. Đồng thời giao Văn phòng Tổng Thư kí Quỹ Thành Đông Tươi Sáng lưu văn bản, đưa thông tin trong ô mục “Cứu thương Thành Đông”, lan toả tốt đẹp, theo dõi đôn đốc việc thực hiện mãnh ác liệt hơn.

 

Khởi thảo: Vũ Tinh Tế

Edit: Thiên Tộ

Poster: Mạnh Cường