Thống nhất tiêu chí lựa chọn đối tác của Thành Đông Tươi Sáng

TĐTS – Ngày 28/8/2021, tại Trụ sở chính, Văn Phòng Đại đại diện và Meeting Room; các thành viên của Thành Đông Tươi Sáng họp thống nhất lựa chọn tiêu chí Đối tác của Thành Đông Tươi Sáng.

Mục đích của cuộc họp, để tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần của sứ mệnh và tầm nhìn Tinh Tế Tạo Khỏe Vui, các tiêu chí được lựa chọn, thống nhất và yêu cầu đối tác cần đạt được là: (1) Có thiện tâm, thông tuệ, thần thái và thanh tịnh; (2) Có lịch sử tỏa thơm thảo, thành tựu trong thực tế với các tiêu chí chân, thiện, mỹ; (3) Có tư tưởng và hoạt động hành thiện cùng với Thành Đông Tươi Sáng bằng một kế hoạch rõ ràng được các thành viên thống nhất để đóng góp tinh thần, trí tuệ và sức lực cho Quỹ Thành Đông Tươi Sáng Foundation phát triển những điều tốt đẹp.

Các đối tác với Thành Đông Tươi Sáng được đàm thảo kết thành công thông qua: (1) Biên bản thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa hai bên; (2) Được giới thiệu trong chuyên mục Đối tác với các thành tựu thực tế; (3) Dự thảo 01 ô mục quảng cáo trên website khi thấy cần thiết.

Thiện Tô