Quỹ Thành Đông Tươi Sáng công khai tài chính lần 1

TĐTS – Theo qui chế hoạt động của Thành Đông Tươi Sáng, ngày 01-02/10/2021 tại Hà Nội, Tiểu ban Tài chính đã dự thảo Công khai tài chính lần 1 của năm 2021, thông qua ý kiến của tất cả các thành viên chính thức và công khai minh bạch toàn bộ các hoạt động tài chính đảm bảo chuẩn chỉ, đúng qui chế hoạt động và phát triển mạnh mẽ ngày càng tốt hơn.

Theo dự thảo Công khai tài chính lần 1 của Thành Đông Tươi Sáng năm 2021 bao gồm từ thời điểm thành lập 16/8/2021. Với thời gian hoạt động chưa dài nhưng Quỹ Thành Đông Tươi Sáng đã bám chặt sứ mệnh và tầm nhìn, hoạt động đúng nguyên tắc phát triển lan tỏa từ trong ra, thiểu phục đa, qua đó đã làm được nhiều việc có ý nghĩa, tổng ngân sách đóng góp và tài trợ của quỹ là 104.833.339 đồng (Một trăm linh bốn triệu tám trăm ba mươi ba ngàn ba trăm ba mươi chín ngàn đồng Việt Nam). Đã tổ chức rất nhiều hoạt động có ý nghĩa, lan tỏa những điều tốt đẹp cho mọi người: (1) Tài trợ cho nhiều bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch Covid-19 đủ tiêu chuẩn của Thành Đông Tươi Sáng và đáp ứng được yêu cầu của nhà tài trợ, với số kinh phí là 57.500.000 đồng Việt Nam; (2) Tài trợ và khuyến khích đam mê và thực nghiên cứu khoa học ở học sinh, sinh viên (11.000.000 đồng); (3) Tài trợ quỹ khuyến học (2.000.000 đồng); (4) Triển khai sản xuất MV bài hát truyền thống và các hoạt động khác để lan tỏa tinh thần khỏe vui hạnh phúc, nhân văn hóa cho tất cả… Tổng tất cả các khoản đã thực hiện tài trợ là: 89.174.800 đồng. Dưới đây là Bảng công khai tài chính của quỹ:

Hình ảnh Bản công khai hoạt động tài chính lần 1/2021 của Thành Đông Tươi Sáng (01/10/2021)

Trong thời gian tới, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng sẽ tiếp tục đeo bám chặt chẽ tôn chỉ mục đích, sứ mệnh và tầm nhìn để ngày càng làm tốt hơn nữa công việc của mình, giúp cho bản thân các thành viên, người thân yêu thương và mọi người có cuộc sống ngày càng ý nghĩa hơn. Quỹ Thành Đông Tươi Sáng sẽ tiếp cận nhiều nguồn lực hơn, trong đó nhấn mạnh sự đóng góp công, tâm, trí, lực từ tất cả các thành viên và người hâm mộ thông qua các ý tưởng, hành động, dự án và kế hoạch có tính chất đổi mới, sáng tạo và khác biệt vì những điều tốt đẹp hơn cho cuộc đời.

Được biết, tới đây Quỹ Thành Đông Tươi Sáng tiếp tục tập trung vào các hoạt động tài trợ thúc đẩy phát triển các dự án trong các lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Y học và Thể thao, Từ thiện và Khẩn cấp, Văn hóa và Nghệ thuật và một số mục tiêu quan trọng khác… theo tiêu chí, tiêu chuẩn mà Thành Đông Tươi Sáng công bố.

Khởi thảo: Nguyễn Tiến Quang; Edit: Vũ Đình Phóng, Nguyễn Thiên Tộ; Poster: Nguyễn Mạnh Cường