Quỹ Thành Đông Tươi Sáng tài trợ đề tài nghiên cứu của học sinh phổ thông có ý tưởng sáng tạo và ý nghĩa thực tiễn cao

TĐTS – Tiếp tục hiện thực hóa sứ mệnh và tầm nhìn Tinh Tế Tạo Khỏe Vui, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng thực hiện ưu tiên tài trợ cho các hoạt động giáo dục và đào tạo. Năm nay, tài trợ trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo sẽ được hướng tới cuộc thi Khoa học kỹ thuật của học sinh trung học theo phát động của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để hiện thực hóa sứ mệnh trên, Thành Đông Tươi Sáng sẽ lựa chọn những địa phương tiêu biểu với các dự án phù hợp có hướng phát triển để tài trợ nhằm đạt những hiệu quả tối đa. Thành Đông Tươi Sáng lựa chọn tài trợ để đảm bảo công khai, công bằng, minh bạch, hiệu quả cho các đối tượng một cách phù hợp nhất. Các cách làm được lựa chọn có thể là: (1) Lựa chọn điểm theo yêu cầu của nhà tài trợ; (2) Lựa chọn theo tiêu chuẩn cần được công bố và thông qua hội đồng khoa học và một số cách làm sáng tạo và hiệu quả khác…

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, qui trình tài trợ có thể rút ngắn, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng dành một khoản để tài trợ điểm cho một số đề tài, dự án của học sinh trung học có ý tưởng thực tiễn cao, tính khoa học dựa trên sự đánh giá nghiêm túc của hội đồng khoa học.

Khởi Thảo: Tiến Quang; Edit: Nguyễn Thiên Tộ và Vũ Đình Phóng; Poster: Mạnh Cường