Thông báo: Hội đồng cơ sở bảo vệ đề tài Hòa âm phối khí bài hát truyền thống “Thành Đông từ ngàn xưa tỏa sáng Anh hùng”

Thông báo: Thứ Ba, 21h/14/09/2021, Hội đồng cơ sở bảo vệ đề tài Hòa âm phối khí bài hát truyền thống “Thành Đông từ ngàn xưa tỏa sáng Anh hùng”, Nghiên cứu sĩ: Phạm Trường. Chủ trì thẩm định và xét duyệt: Hội đồng Khoa học Nghệ thuật của Thành Đông Tươi Sáng; Thư kí Hội đồng: ThS. Vũ Đình Phóng. Kính mời Quý vị và các bạn quan tâm tham dự. Liên hệ hotline 0396.373.373 để tham dự online qua Google Meet. Không giới hạn số lượng vào cửa. Xin cám ơn!