Công bố Qui chế hoạt động của Thành Đông Tươi Sáng

TĐTS – Ngày 12/9/2021, Thành Đông Tươi Sáng công bố dự thảo Qui chế hoạt động của Thành Đông Tươi Sáng để nghe góp ý trên toàn cầu; trân trọng và tiếp thu các ý kiến bình luận, góp ý chỉnh sửa, cập nhật các ý tưởng mới, sáng tạo và khác biệt để có được một qui chế hoạt động thật Tinh Tế Tạo Khỏe Vui và hạnh phúc cho tất cả.

QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG

(Phiên bản 120921, Version 1.0)

1. Thành Đông Tươi Sáng có sứ mệnh và tầm nhìn Tinh Tế Tạo Khỏe Vui (3TKV), kết nối và phát triển các giá trị nhân văn hóa tốt đẹp, Khỏe Vui Hạnh phúc cho tất cả mọi người. Ngày thành lập 06/8/2021, bài hát truyền thống “Thành Đông từ ngàn xưa tỏa sáng”; logo có hình tượng quốc hoa, biểu trưng khi phật tính lan tỏa vào trái tim và mặt trời thì hoa sen sẽ nở, tỏa thơm giúp ích cho vạn vật sinh sôi, phát triển những điều tốt đẹp, Khỏe Vui Hạnh phúc ngập tràn cho con người và vũ trụ… Nguyên lý hoạt động thiểu phục đa, lan tỏa tốt đẹp từ trong ra, và ngũ hợp.

2. Quyền lợi và Yêu cầu: Quyền lợi: (1) Được tham gia vào các hoạt động của Thành Đông Tươi Sáng; (2) Được kết nối, vận động các thành viên giúp đỡ mình và mọi người triển khai, hiện thực hóa các ý tưởng phục vụ cuộc sống Khỏe Vui Hạnh phúc hơn; (3) Được ưu tiên tham gia thực hiện các ý tưởng, hành động, dự án, kế hoạch mới, sáng tạo và khác biệt trong hệ sinh thái Thành Đông Tươi Sáng; (4) Được vinh danh, hỗ trợ, bảo vệ, nâng cao sức khỏe, tận hưởng ẩm thực tinh tế và khuyến khích nâng cao trình độ mọi mặt; (5) Được đóng góp và tận hưởng các phúc lợi khác từ hệ sinh thái Tinh Tế Tạo Khỏe Vui với tinh thần công bằng, khoa học, thân ái, đoàn kết, thịnh vượng, hạnh phúc và phát triển tốt đẹp hơn. Yêu cầu: Chủ động, thường xuyên và định kỳ (1) Đóng góp ý tưởng, hành động, dự án, kế hoạch, nhân vật lực… để kết nối, phát triển thực sự mới, sáng tạo và khác biệt vì Khỏe Vui Hạnh phúc cho tất cả; (2) Thẳng thắn phản biện, góp ý mãnh liệt cho các công việc của Thành Đông Tươi Sáng và các thành viên để Khỏe Vui Hạnh phúc hơn; (3) Thực hiện và vận hành nghiêm nguyên tắc thiểu phục đa, lan tỏa tốt đẹp từ trong ra; (4) Bảo đảm và duy trì phương châm hợp lý, hợp tình, hợp pháp, hợp qui và “hợp cạ” (“ngũ hợp”) vì sứ mệnh và tầm nhìn Tinh Tế Tạo Khỏe Vui; (5) Tích cực học tập, nâng cao kiến thức, thái độ, kỹ năng, thực hành, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn để phát triển đi lên tốt đẹp hơn.

3. Chú ý: “Tuyệt đối” không được: nghĩ xấu, nói xấu, làm xấu. Không được: nói mà không làm, không làm mà nói, không nói không làm, nói một đằng làm một nẻo. Khuyến khích cao độ nói tốt, làm tốt, chuẩn chỉ; nghĩ lớn nhưng làm từ nhỏ. Thực hành: Từ bi hỷ xả, ít tham sân si; thân ái, giúp đỡ; trung thực, hy sinh; tim ấm, đầu lạnh; khoa học, đơn giản; sáng tạo, khát vọng; tu thân, tề gia; quan sát, phản biện; dậy sớm, tiết kiệm; bị mắng mà vẫn vui, kiểm soát tốt stress; tập thể dục, ẩm thực đúng, khoa học để khỏe vui. Cố gắng để trong ấm, ngoài êm; hướng thiện. Giữ vững tinh thần nâng cao và lan toả Tinh Tế Tạo Khỏe Vui.

4. Thành viên và tiêu chuẩn: Thành viên dự thính: (1) Yêu thích, tâm huyết, mong muốn, thực hành và cam kết hiện thực hoá sứ mệnh & tầm nhìn của Thành Đông Tươi Sáng; (2) Được ít nhất 1 thành viên chính giới thiệu và tất cả thành viên sáng lập (chủ chốt) thông qua; (3) Điền đầy đủ thông tin thành viên theo mẫu (trên website). Thành viên chính thức: (1) Là thành viên dự thính; (2) Đã thực hành tốt ít nhất 3 nội dung cụ thể được các thành viên ghi nhận về ý tưởng, hành động, dự án, kế hoạch… mới, sáng tạo và khác biệt; (3) Có 3 thành viên chính thức giới thiệu, (4) Các thành viên sáng lập thông qua và không có thành viên chính nào phản đối; (5) Đủ điểm số Tinh Tế Tạo Khỏe Vui (3TKV) theo qui định. Thành viên con ong: (1) Là thành viên chính thức; (2) Đã có đóng góp và thành tựu xuất sắc được công nhận cho Thành Đông Tươi Sáng; (3) Tham gia thúc đẩy và vận hành thường xuyên các hoạt động có hiệu quả, tác động lan tỏa tốt đẹp mãnh liệt, có điểm 3TKV cao đủ sức thuyết phục các thành viên chính tiến cử và tất cả thành viên chủ chốt thông qua. Thành viên danh dự: được đánh giá là hương nhân; tự nhiên mang đến những điều tích cực tốt đẹp cho tất cả mọi người; nhưng không chịu kiềm tỏa bởi các nội dung trong qui chế hoạt động này. Phấn đấu nâng hạng thành viên: Thành viên dự thính được cấp 100 điểm 3TKV; thời gian dự thính 30 ngày; điều kiện cần để xem xét nâng hạng thành viên chính thức là đạt từ 108 điểm trở lên.

5. Qui trình hiện thực đóng góp: Khi có ý tưởng, hành động, dự án, kế hoạch, thành viên, nguồn lực… thì thành viên thực hiện các bước sau: 1. Tự xác nhận xem có vi phạm sứ mệnh và tầm nhìn Tinh Tế Tạo Khỏe Vui hay không, đặc biệt lưu ý các chú ý trong mục 3 của qui chế hoạt động này; 2. Đề xuất ý kiến để thông qua: (a) Thành viên chủ chốt 100% đồng ý, (b) Thành viên con ong (2/3 đồng ý), (c) Thành viên chính không có ai phản đối mãnh liệt thì triển khai thực hiện. Thời gian xử lý: Vấn đề siêu nhỏ: không quá 10 phút; Vấn đề nhỏ: không quá 20 phút; Vấn đề trung bình: không quá 60 phút; Vấn đề phức tạp không quá 180 phút; Vấn đề rất rất phức tạp không quá 24 giờ; Vấn đề rất rất phức tạp và hệ trọng không quá 72 giờ. Vấn đề khẩn cấp cần xử lý ngay.

6. Thưởng & Phạt: Thưởng: (1) Thưởng các thành viên được đánh giá các tiêu chí đóng góp như sau ý tưởng (0 điểm), hành động (1 điểm), dự án, kế hoạch (2 điểm); trong đó kết hợp như sau ý tưởng mới 1 điểm; ý tưởng mới sáng tạo 2 điểm; ý tưởng mới sáng tạo và khác biệt 3 điểm. Mỗi đóng góp ý tưởng, hành động, dự án, kế hoạch, kế hoạch, con người, nguồn lực được lấy 1 lần với số điểm cao nhất. Phạt: Phạt 1 điểm khi đến kỳ họp, báo cáo: không có ý tưởng, hành động, dự án, kế hoạch, nguồn lực, con người; chậm kế hoạch, chậm đóng phí; điều hành họp kéo dài ê a, không tập trung hoặc các hành vi làm hao phí nguồn lực, thời gian của mọi người; vi phạm nguyên tắc hoạt động và các điểm chú ý trong mục 3 hoặc mất điểm Tinh Tế Tạo Khỏe Vui; (3) Out khi: điểm dưới 100; vi phạm pháp luật.

7. Công khai tài chính, thông tin hoạt động và các hoạt động sơ kết (nếu có) công bố vào các ngày: 1/1, 1/4, 1/7, 1/10 trên website bằng văn bản rõ ràng, minh bạch, đẹp được thông qua trước trong toàn bộ các thành viên.

8. Cơ cấu tổ chức và ban bệ: Nhóm 1: Tổ chức và Đối nội; Văn hóa Nghệ thuật và Hạnh phúc, Y tế và Thể thao; Nhóm 2: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Truyền Thông Đối Ngoại; Nhóm 3: Kế hoạch và Tài chính; Công Nông nghiệp; và Cứu Tế; Nhóm 4: Luật, Đầu tư và Bảo hiểm; Nhóm 5: Kiến trúc và Xây dựng, Mỹ học và Âm nhạc; Nhóm 6: Thông tin, Điện tử và Tâm Linh; Nhóm 7: Kiểm soát, Thẩm định và Phản biện, Quản lý chất lượng và Ẩm thực.

9. Qui chế hoạt động này có thể sửa định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của thực tế đảm bảo Tinh Tế Tạo Khỏe Vui hơn nữa, trước khi công bố update qui chế cần xin ý kiến theo trình tự như qui trình hiện thực đóng góp trong mục 5, nếu được thông qua sẽ áp dụng ngay vào thực tế. Những qui định nào của Thành Đông Tươi Sáng đã ban hành từ trước trái với Quy chế này thì thực hiện theo qui chế này.

10. Đóng lệ phí thành viên đầy đủ 300K/năm.