Lịch công khai minh bạch tài chính Quỹ Thành Đông Tươi Sáng

TĐTS – Quỹ Thành Đông Tươi Sáng Foundation là do các thành viên kiến tạo và được sự trợ giúp lớn lao từ tất cả các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các mạnh thường quân, nhà tài trợ…; hoạt động phi lợi nhuận, hợp lý, hợp tình, hợp pháp, hợp qui và hợp cạ; tự nguyện, tự tạo, tự quản; công khai, minh bạch, tiết kiệm, chuẩn chỉ và phát triển.

Quỹ Thành Đông Tươi Sáng Foundation ưu tiên giúp ích trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa và nghệ thuật, y học và thể thao, từ thiện và khẩn cấp và một số lĩnh vực ưu tiên khác vì khỏe vui hạnh phúc cho tất cả mọi người.

Để đảm bảo tính minh bạch của Quỹ: Lịch công khai tài chính sẽ vào các ngày 1/1, 1/4, 1/7, 1/10 dương lịch trong năm.