Quỹ Thành Đông Tươi Sáng Foundation

Quỹ Thành Đông Tươi Sáng Foundation : (1) Là quỹ phi lợi nhuận, mục đích hoạt động giúp ích thêm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa và nghệ thuật, y học và thể thao, từ thiện và khẩn cấp, vì khỏe vui hạnh phúc cho tất cả mọi người; (2) Nguyên tắc hợp lý, hợp tình, hợp pháp, hợp qui; thiểu phục đa và lan tỏa tốt đẹp từ trong ra; (3) Công khai, minh bạch và an toàn; (4) Tự nguyện, tự tạo, tự quản; giúp ích tài trợ theo ủy nhiệm không kèm điều kiện và phù hợp mục đích Quỹ; (5) Có tên, có biểu dấu, có ý nghĩa cho cuộc đời; (6) Không vi phạm pháp luật; không ảnh hưởng xấu hoặc có hại cho bất kể ai; không có phản đối nhưng cần phản biện mãnh liệt; (7) Đúng người, đúng việc, tròn vai thuộc bài và công khai quỹ (1/1; ¼; 1/7; 1/10); (8) Trình tự triển khai khi thành viên sáng lập đồng ý (100%), thành viên quản lý đồng ý (66,7%), thành viên không có ai phản đối; nếu có 1 thành viên sáng lập phản đối mà các thành viên còn lại đồng ý thì vẫn triển khai; (9) Quỹ có Chủ tịch hội đồng quản lý, Tổng Giám đốc và Tổng thư ký; các thành viên Hội đồng quản lý; các thành viên; Ban: Đối ngoại và Kết nối, Khoa học và Đào tạo; Kế hoạch và Tài chính, Kiểm soát và Thẩm định; Nội qui và Tổ chức, Truyền thông và Phát triển.