Tiêu chuẩn thành viên Thành Đông Tươi Sáng

TIÊU CHUẨN CHUNG CHO THÀNH VIÊN

Yêu cầu tiêu chuẩn thành viên: (1) Thành tựu thật; (2) Tỏa thơm thảo; (3) Thiện tâm, Thông tuệ, Thần thái, Thanh Tịnh; (4) Thực tế; (5) Tam thông Tất tế.

Thành viên dự thính: cần 1 trong 5 tiêu chuẩn trên từ (1) đến (5).

Thành viên chính: 3/5 tiêu chuẩn từ (1) đến (5) (5 bắt buộc).

Thành viên con ong: thành viên chính, tham gia quản lý và điều hành các công việc để Khỏe Vui Hạnh phúc.

Thành viên danh dự: hương nhân.

Thành viên sáng lập: Tinh Tế Tạo Khỏe Vui.

 

TIÊU CHUẨN CỤ THỂ CHO THÀNH VIÊN:

Thành viên dự thính: (1) Yêu thích, tâm huyết và mong muốn hiện thực hoá sứ mệnh & tầm nhìn của Thành Đông Tươi Sáng; (2) Được ít nhất 1 thành viên chính giới thiệu; (3) Các thành viên sáng lập thông qua; (4) Điền đầy đủ thông tin thành viên theo mẫu trên website;

Thành viên chính thức: (1) Là thành viên dự thính; (2) Cam kết thực hiện các mục tiêu cụ thể của Thành Đông Tươi Sáng; (3) Có 3 thành viên chính thức giới thiệu, (4) Các thành viên sáng lập thông qua và (5) 50% thành viên chính đồng ý;

Thành viên con ong: (1) Là thành viên chính thức; (2) Đã có đóng góp và thành tựu được công nhận cho Thành Đông Tươi Sáng; (3) Tham gia thúc đẩy và vận hành thường xuyên các hoạt động có hiệu quả, tác động lan tỏa tốt đẹp;

Thành viên danh dự: được đánh giá là hương nhân.

Lệ phí thành viên: 300K/năm (trừ thành viên danh dự)